ខ្ញុំនៅភ្នំពេញ ស្រីៗណារាប់អាន និងចង់គេងមួយខ្ញុំ ចង់បៀមក្តខ្ញុំ ធានាលាក់ការសំងាត់ទាំងអស់គ្នា ឆាតមក Line ID. vannarith009 4 min